خانه » ارتباط با ما

ارتباط با ما

با روش‌های ذیل می توانید با ما در ارتباط باشید.

پست الکترونیک:

ایمیل محصولات فرهنگی ریحانه

شماره همراه:
09196642295

ارسال سفارش در شبکه های اطلاع رسانی:
ایتا :  https://eitaa.com/Reyhaneco_ir

و با عضویت در شبکه های اطلاع رسانی ایتا از آخرین اخبار و محصولات مطلع شوید.

@Reyhaneco

۷ دیدگاه

 1. سلام
  لطفا لیست قیمت محصولات نوشت افزاری ارسال نمایید

 2. محمدرضا کاظمی

  باسلام. وخدا قوت . ایا فروشگاه ثابت محصولات ریحانه وجود دارد امکان دارد مشخص فرمایید. یا برای خرید محصولات باید چکار کرد

 3. سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عزاداری هایتان
  بنده به کار های فرهنگی به خصوص دینی علاقه دارم می خواستم ببینم آیا می توانم با این مجموعه همکاری داشته باشم یا کاری را به عنوان شغلی داشته باشم ؟

 4. Hi! reyhaneco.ir

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd mеssаgе uttеrly lеgаlly?
  Wе mаkе аvаilаblе а nеw mеthоd оf sеnding lеttеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh соmmеrсiаl оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +375259112693

 5. Liebe Geschäftspartner,

  Sichern Sie sich jetzt unser Stoffmasken:
  210,00 EUR inkl. MwSt. (vorheriger Preis 400,00 EUR)
  Inhalt 50 Stück
  Grundpreis 4,20 EUR / Stück
  Sie finden das Angebot unter:
  https://www.stoff-schutzmasken.com/

  Gerne freue ich mich über Ihre Rückmeldung,

  Mit freundlichem Gruss,
  Ihr Abdul Reza Ghaemi

 6. Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss оffеr аbsоlutеly lеgаl?
  Wе tеndеr а nеw lеgаl mеthоd оf sеnding rеquеst thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh соmmеrсiаl оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 90 USD.

  This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  http://1-0x.com/2020tokyo/

 7. Dear Sir/Madam,

  This is a consultancy and brokerage Firm specializing in Growth Financial Loan and Equity Funding
  Investments. We specialize in investments in all Private and public sectors in a broad range of areas
  within our Financial Investment Services. We are experts in financial and operational management, due
  diligence and capital planning in all markets and industries.

  Our Investors wishes to invest in any viable Project presented by your Management after reviews on
  your Business Project Presentation Plan. We look forward to your Swift response.

  Regards,
  Mr. Mike Liu
  Commercial Finance Brokers Ltd.
  Email: mikeliu4commercialfinance@gmail.com

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

bigtheme